گاز کریپتون در پنجره های دوجداره

گاز کریپتون در پنجره های دوجداره

امروزه در ساخت شیشه های دوجداره از گازهای عایق مثل آرگون، کریپتون و مخلوط های گازی استفاده می شود. کریپتون در هنگام استفاده بین شیشه های دوجداره و سه جداره عایق بهتری نسبت به آرگون یا هوا ایجاد می کند و همچنین فاکتور U کمتر و مقدار R بالاتری را در هنگام طراحی پنجره ها فراهم می کند. مخلوط های گازی استفاده شده در پنجره های دوجداره معمولا به صورت 10 درصد کریپتون + 90 درصد آرگون و 50 درصد کریپتون + 50 درصد آرگون هستند.

کریپتون به دلیل خواص حرارتی خود، نسبت به آرگون، عایق بهتری است و طراحی پنجره هایی با کمترین تبادل دمایی را ممکن می‌سازد و باعث صرفه جویی در هزینه های گاز و آب و برق ساختمان می شود. البته قیمت کریپتون بیشتر از آرگون است، چون فراوانی آن در جو کمتر است که این موضوع استخراج آن را دشوارتر می کند. آرگون حتی در بهترین عملکرد خود هم با کریپتون برابری نمی کند. کریپتون در پنجره هایی که سطوح بزرگ را می‌پوشانند، به‌ویژه پنجره‌های تجاری بزرگ، نسبت به آرگون ترجیح داده می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهند که در پنجره‌های دوجداره ای که در آنها از کریپتون به عنوان گازعایق استفاده شده است، تا 15 درصد در هزینه های انرژی ساختمان صرفه جویی شده است.