درباره شرکت طوس قزوین

مجتمع تولیدی گازهای طبی وصنعتی طوس به 35سال سابقه مشتمل بر واحدهای تولیدی وتوزیعی، در زمینه تولید وتوزیع انواع گازهای طبی، صنعتی، خوراکی وآزمایشگاهی به شرح ذیل مشغول به فعالیت می باشد:

. شعبه اول، سال 1354،استان خراسان رضوی(مشهد):

تولیدی گازهای طبی وصنعتی طوس مشهد(تولید اکسیژن، نیتروژن بصورت گاز ومایع وفرآوری گازآرگون وتولید انواع مشتقات آن)

.شعبه دوم، سال 1380، استان خراسان رضوی (مشهد):

تولیدی گازکربنیک طوس مشهد(روزانه بیش از 45تن گازکربنیک) بامنابع ذخیره بیش از 300تن

.شعبه سوم، سال 1387، استان قزوین:

واحد تولید گازهای طبی وصنعتی طوس قزوین (فرآوری گازآرگون وتولید انواع مشتقات آن، تولید گاز بیهوشی، تولید گازکربنیک خوراکی وصنعتی  وتولید یخ خشک)

شرکت تولیدی گازهای طبی وصنعتی طوس قزوین در راستای توسعه مجموعه هم اکنون خط دوم تولید گازکربنیک رانیز راه اندازی نموده وباکمال افتخار اعلام میدارد از تجربه وتخصص وهمکاری بیش از ربع قرن آقای مهندس سودهیرکمار بهره می بردولذا این امر را موجب مباهات شرکت وجلب اعتماد مشتریان محترم این مجموعه می داند.

درارتباط با تولید گازکربنیک شایان ذکراست که این شرکت در سال 1395اقدام به نصب وراه اندازی واحد تولید گازکربنیک به ظرفیت 20تن مایع درسال 2017نموده که تاانتهای سال 1396 به 40تن درروز رسیده است واز نظرفنی هردو واحد مذکور تحت لیسانس شرکت BOSE آلمان بوده وتوانمند به تولید گازکربنیک باخلوص% 995/99 می باشد. این شرکت اولین دارنده گواهینامه تولید گازکربنیک خوراکی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.

شرکت گازهای طبی وصنعتی طوس بابکارگیری پیشرفته ترین ومدرنترین تجهیزات تولیدی وآزمایشگاهی درزمینه تولید گاز N2O باتولید روزانه 2تن درسال 1396راه اندازی شده است. این شرکت از بدو تولید با بهره گیری از استانداردها ومتدهای جدید، تولید گازبیهوشی با خلوص بالا را آغاز نموده است.

امید است باتوجه به تخصصی شدن کلیه کارها در کشور مانیز بتوانیم از توانمندی های خود در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات درکشور گامی برداریم.