تماس با ما

شعبه قزوین

آدرس:

قزوین، 15کیلومتری جاده بویین زهرا، شهرک صنعتی لیا، خیابان تکنولوژی، خیابان ابتکار

تلفن:

96 46 45 33 -028

فکس:

64 43 45 33 -028

ایمیل:

info@toosghazvin.com

شعبه مشهد

آدرس:

مشهد، محورمشهد قوچان، 2کیلومتر بعداز سه راهی فردوسی، حاشیه جاده، شرکت گاز اکسیژن طوس

تلفن:

1- 140 20 54 -0513
55 200 54 -0513
66 200 54 -0513

فکس:

64 43 45 33 -021

ایمیل:

mail@kimiamber.com